تبلیغات
Love song - آهنگ adele-some one like you

Love song

یه جا برای من و تو...Someone like you

I heard that you're settled down.

That you found a girl and your married now.

I heard that your dreams came true.

Guess she gave you things I didn’t give to

you.

Old friend, why are you so shy?

It ain’t like you to hold back or hide from the

lie.

I hate to turn up out of the blue uninvited,

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.

I hoped you’d see my face & that you’d be

reminded,

That for me, it isn’t over.

Nevermind, I’ll find someone like you.

I wish nothing but the best for you two.

Don’t forget me, I beg, I remember you

said:

“Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead”

Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead, yeah.

You’d know how the time flies.

Only yesterday was the time of our lives.

We were born and raised in a summery haze.

Bound by the surprise of our glory days.

I hate to turn up out of the blue uninvited,

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.

I hoped you’d see my face & that you’d be

reminded,

That for me, it isn’t over yet.

Nevermind, I’ll find someone like you.

I wish nothing but the best for you two.

Don’t forget me, I beg, I remember you said:

“Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead”, yay.

Nothing compares, no worries or cares.

Regret’s and mistakes they’re memories

made.

Who would have known how bittersweet this

would taste?

Nevermind, I’ll find someone like you.

I wish nothing but the best for you two.

Don’t forget me, I beg, I remembered you said:

“Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead”

Nevermind, I’ll find someone like you.

I wish nothing but the best for you two.

Don’t forget me, I beg, I remembered you said:

“Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead”

Sometimes it lasts in love but sometimes it

hurts instead, yeah.

پارسی


یکی مثل تو


شنیدم که سرو سامان گرفتی


که یه دوست دختر پیدا کردی و الان هم ازدواج کردی


شنیدم که به آرزوهات رسیدی


فکر میکنم اون دختر چیزهایی بهت داد که من ندادم


دوست قدیمی. چرا اینقدر خجالتی هستی؟


این در وجود تو نیست که خودتو نگه داری یا از دروغ فرار کنی


متنفرم از اینکه بدون دعوت و ناگهانی سر و کله ام پیدا بشه


اما دیگه نمیتونستم ازت دور باشم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم


امیدوار بودم که چهره ام رو ببینی و به یاد بیاری


که این برای من تموم شده نیست

بی خیال! من یکی مثل تو رو خواهم یافت


من جز بهترین ها آرزوی دیگه ای برای شما ندارم


فراموشم نکن التماس میکنم. یادم میاد که گفتی

:
بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه


بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه

خودت میدونی زمان چقدر زود میگذره


انگار همین دیروز بود که عاشق هم بودیم


هردوی ما در هوای مه آلود تابستونی به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم


هنوز هم به اون روزهای باشکوه وابسته ایم


متنفرم از اینکه بدون دعوت و ناگهانی سر و کله ام پیدا بشه


اما دیگه نمیتونستم ازت دور باشم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم


امیدوار بودم که چهره ام رو ببینی و به یاد بیاری


که این برای من تموم شده نیست

بی خیال! من یکی مثل تو رو خواهم یافت


من جز بهترین ها آرزوی دیگه ای برای شما ندارم


فراموشم نکن التماس میکنم. یادم میاد که گفتی

:
بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه


هیچ چیز قابل مقایسه نیست. نه نگرانی ها یا دلواپسی ها


پشیمانی ها و اشتباهات. اینها ساخته خاطرات هستند


کی میدونست که این ماجرا میتونه اینقدر تلخ و شیرین باشه؟

بی خیال! من یکی مثل تو رو خواهم یافت


من جز بهترین ها آرزوی دیگه ای برای شما ندارم


فراموشم نکن التماس میکنم. یادم میاد که گفتی

:
بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه


بی خیال! من یکی مثل تو رو خواهم یافت


من جز بهترین ها آرزوی دیگه ای برای شما ندارم


فراموشم نکن التماس میکنم. یادم میاد که گفتی

:
بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه


بعضی وقتها عشق ماندگار میشه اما بعضی وقتها دردناک میشه